Ambra wybrała audytora do zbadania finansów za 2017/2018 r.

Grupa Ambra i jej rada nadzorcza podjęła decyzję o wyborze spółki Mazars Audyt na audytora odpowiedzialnego za zbadanie finansów za rok obrotowy 2017/2018.

- Zarząd Ambra informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu w dniu 27 listopada 2017 roku przez Radę Nadzorczą AMBRA SA uchwały w sprawie wyboru audytora. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym - podano.

- W uchwale tej Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wybrała Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 8, 00-549 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 186, jako audytora odpowiedzialnego za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA SA za rok obrotowy 2017/2018 kończący się 30 czerwca 2018 roku oraz za przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA SA za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – podała spółka.

Ambra korzystała z usług Mazars Audyt  w zakresie badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach obrotowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 oraz 2016/2017.

- Wybór Mazars Audyt Sp. z o.o. na mocy powołanej powyżej uchwały Rady Nadzorczej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi - podaje Ambra.

Źródło: Informacje prasowe Ambra S.A.