Coraz bliżej polskiego systemu znakowania żywności bez GMO


- Przepisy regulujące znakowanie żywności wolnej od GMO od blisko dekady funkcjonują w Niemczech, Austrii, Francji, Górnym Tyrolu we Włoszech, Słowenii, a od 2016 roku starają się o nie również Węgrzy. W Niemczech roczna wartość sprzedaży żywności z oznaczeniem "wolne od GMO" wynosi 4,6 mld euro - mówiła Małgorzata Woźniak z Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas XLVIII Dni Przemysłu Mięsnego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowuje przepisy umożliwiające oznakowanie produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

Jak mówiła Małgorzata Woźniak z Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prace te są odpowiedzią na postulaty społeczeństwa domagającego się prawa wyboru.

- W dyskusji społecznej dotyczącej organizmów genetycznie zmodyfikowanych nasilają się apele, aby dać konsumentom prawo wyboru przy zakupie produktów żywnościowych z uwzględnieniem informacji, czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie wytwarzania produktów były wykorzystywane organizmy genetycznie zmodyfikowane. Podyktowane jest to utrzymującą się niepewnością i obawami co do długofalowego wpływu genetycznych modyfikacji na zdrowie ludzi - dodała. 

Resort pracuje nad przepisami umożliwiającymi oznakowanie produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jako "wolne od GMO".

Produkty, które miałyby wejść w system takiego znakowania to przede wszystkim produkty pochodzenia roślinnego oraz przetworzone produkty pochodzenia roślinnego, które nie są modyfikowane genetycznie, a które mają odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku UE, np. kukurydza, rzepak, soja.

W ocenie Małgorzaty Woźniak, dopuszczenie możliwości znakowania na produktach roślinnych nie posiadających takich odpowiedników na rynku UE (np. jabłka, marchew, sałata, pszenica) spowodowałoby wprowadzenie konsumenta w błąd poprzez fałszywe wskazanie, że rynek spożywczy jest pełen produktów genetycznie zmodyfikowanych w sytuacji, kiedy nie jest to prawda.

System znakowania miałby także dotyczyć produktów pochodzących od zwierząt karmionych paszami bez GMO, a powstałych na bazie białka bez GMO, np. mięso, mleko, jaja, sery, miody oraz produkty ekologiczne. 

Przedstawicielka MRiRW wskazała, że prawo UE nakłada bezwzględny obowiązek znakowania produktu jako produkt GMO jeśli zawiera on co najmniej 0,9 proc. składnika genetycznie zmodyfikowanego w swoim składzie. Wyjątkiem są produkty, które zawierają GMO poniżej 0,9 proc. jeśli obecność GMO jest tam przypadkowa lub technicznie nieunikniona i producent jest w stanie to udowodnić. Produkty takie są traktowane jak produkty konwencjonalne i nie muszą być znakowane.

- Trwają dyskusje dotyczące umożliwienia znakowania mięsa, jaj i mleka od zwierząt, które są żywione paszami GMO. Obecna interpretacja przepisów wyklucza taką możliwość, gdyż, zgodnie z badaniami naukowymi, zmodyfikowane DNA nie przechodzi do organizmu zwierzęcego. Tym samym produkt pochodzenia zwierzęcego nie jest GMO. Mimo tego konsumenci domagają się informacji o sposobie żywienia zwierząt, pomimo, że produkt końcowy typu jaja czy mięso nie zawiera GMO - dodała.

Przedstawicielka MRiRW zwraca uwagę, że przepisy regulujące zasady znakowania produktów jako "wolne od GMO" są niezharmonizowane na poziomie UE (w przeciwieństwie do znakowania produktów GMO) oraz różnią się nieznacznie na w poszczególnych państwach UE. 

Przepisy regulujące znakowanie żywności wolnej od GMO od blisko dekady funkcjonują w Niemczech, Austrii, Francji, Górnym Tyrolu we Włoszech, Słowenii, a od 2016 roku starają się o nie również Węgrzy. W Niemczech stowarzyszenie producentów żywności "bez GMO" VLOG zrzesza blisko 600 producentów i przetwórców, którzy umieszczają na niemieckim rynku 6,7 tys. produktów żywnościowych z oznaczeniem "wolne od GMO". Roczna wartość sprzedaży tych produktów wynosi 4,6 mld euro.

- W Polsce producenci sporadycznie podejmują próby znakowania swoich produktów jako "wolne od GMO". Z uwagi na zapowiedź krajowych przepisów regulujących ten temat, w 2017 roku zaczęły się pojawiać w sprzedaży pierwsze produkty mleczarskie z takim oznakowaniem, a kolejne mleczarnie ogłaszają, że zamierzają wprowadzić taki system produkcji - mówiła Woźniak.

Przygotowywany przez MRiRW projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych przewiduje wprowadzenie dobrowolnego systemu znakowania, który będzie dodatkowym wymaganiem dotyczącym wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w Ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000 r. Prace nad projektem trwają już blisko rok. W trwających od maja do czerwca 2017 konsultacjach społecznych wzięło udział 140 podmiotów. Z uwagi na szereg zmian i poprawek projekt będzie ponownie przedkładany do oceny, a następnie notyfikowany zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach.

Źródło: MRiRW