Drób i mleko najdroższe na Mazurach, pszenica na Pomorzu. GUS opublikował najnowsze dane.

DRÓB I MLEKO NAJDROŻSZE NA MAZURACH, PSZENICA NA POMORZU. GUS OPUBLIKOWAŁ NAJNOWSZE DANE
Na rynku produktów rolnych w październiku 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości zbóż, żywca wołowego i mleka. Niższe były ceny owsa, a także żywca wieprzowego i drobiowego. Na targowiskach natomiast utrzymał się, notowany od sierpnia b.r., dalszy spadek cen ziarna pszenicy i żyta.

Obniżyły się też ceny żywca wołowego i prosiąt na chów W skali miesiąca na obu rynkach spadły ceny ziemniaków. Na przestrzeni roku, zarówno w skupie jak i na targowiskach, wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych. Utrzymał się wzrost ceny skupu mleka krowiego osiągając poziom znacznie wyższy niż przed rokiem. Niższe były tylko w skupie ceny owsa, ziemniaków i żywca wieprzowego.

W październiku 2017 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 64,88 zł/dt i były wyższe o 0,5% niż przed miesiącem i o 6,3% w porównaniu z wrześniem 2016 r. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (78,89 zł/dt) były o 0,6% niższe od cen notowanych przed miesiącem. Natomiast w stosunku do października 2016 r. wzrosły o 7,2%.

Za żyto w skupie płacono 55,04 zł/dt, tj. o 2,4% więcej niż przed miesiącem i o 7,4% więcej w odniesieni do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca nieznacznie spadły (o 0,2%) do poziomu 64,39 zł/dt, ale na przestrzeni roku wzrosły o 9,8%.

Ceny jęczmienia w skupie wyniosły 63,57 zł/dt i wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,4%, a w ujęciu rocznym o 7,2%. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 72,30 zł, tj. o 0,5% więcej niż we wrześniu br. i o 7,4% więcej niż w tym samym okresie 2016 r.

W październiku 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 58,21 zł/dt i wzrosły o 1,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 3,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.
Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 70,01 zł, tj. o 0,3% więcej niż przed miesiącem i o 10,0% więcej niż w październiku 2016 r.

Ceny owsa w skupie kształtowały się na poziomie 51,01 zł/dt i były niższe o 1,3% zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i w skali roku. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 64,16 zł, tj. o 0,5% więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 7,8% więcej niż przed rokiem.

W październiku 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 26,86 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 3,2%, natomiast w skali roku 5,4%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 85,66 zł,
 tj. o 3,1% mniej niż przed miesiącem, ale o 8,0% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Na takie zróżnicowanie cen miał wpływ sezonowy skup ziemniaków skrobiowych, których cena była bardzo niska – 22,28 zł/dt, a udział w skupie stanowił ponad 70%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,84 zł/kg i były znacznie niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i takim samym okresem poprzedniego roku – odpowiednio mniej o 8,4 i 3,5%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,48 zł, tj. więcej o 0,6% niż przed miesiącem i o 10,9% więcej niż przed rokiem.

Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono 187,59 zł/szt. Cena ta była niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,9%, ale w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 12,5%.

W październiku 2017 r. znacznie pogorszyła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,5 wobec 8,2 przed miesiącem), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (6,7 wobec 7,3 przed miesiącem).

Ceny skupu żywca wołowego (6,44 zł/kg) w skali miesiąca wzrosły o 2,2%, a w skali roku o 10,0%. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,85 zł/kg i były niższe o 0,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 8,7% wyższe w odniesieniu do poprzedniego roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca zmalały o 0,8%, do poziomu 3,83 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 7,8%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 148,42 zł, tj. o 2,4% więcej niż przed miesiącem i aż o 23,4% więcej niż przed rokiem. Najwyższe ceny mleka są obecnie w woj. warmińsko-mazurskim.

Źródło: GUS