Krzysztof Jurgiel: Nasz resort to służba dla rolników

Tymi słowami podsumował swoją wypowiedź Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, podczas konferencji polskich Izb Rolniczych w Sejmie RP w dniu 2 grudnia br.

W sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się VI konferencja samorządu rolniczego pt. „Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników”, w której udział wzięło blisko 300 rolników niemal z całej Polski. Wśród zaproszonych gości byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki.  W konferencji udział wzięła także delegacja z Lubuskiej Izby Rolniczej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel przestawił informację o aktualnych pracach toczących się w resorcie rolnictwa. W swoim wystąpieniu wzorowo ocenił współpracę z izbami rolniczymi, podkreślając, że izby zgłaszają wiele postulatów i wniosków oraz otrzymują propozycje rozwiązań. Zaznaczył, że samorząd rolniczy właściwie reprezentuje polskich rolników w relacjach z administracją rządową. Pomimo często trudnego dialogu, w większości przypadków znajdowane są wspólne rozwiązania, a dyskusja odbywa się na poziomie merytorycznych argumentów. Ponadto, podsumowane zostały dwa lata prac resortu rolnictwa. Minister omówił główny cel prowadzonych w tym czasie działań, którym była poprawa opłacalności produkcji rolnej wskazał, że w tym zakresie nastąpiła poprawa, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny. Minister omówił również zmiany wprowadzone w zakresie obrotu ziemią, działania dotyczące poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, a także zmian organizacji administracji działającej w obszarze rolnictwa.

Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki omówił dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie do 2030 r. oraz  sposób ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Wśród zgłaszanych podczas dyskusji przez rolników problemów, najczęściej powtarzała się sprawa szkód łowieckich oraz afrykańskiego pomoru świń. W odpowiedzi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że dziki to główny wektor roznoszenia wirusa ASF. Poinformował też,  że ministerstwo przygotowało kolejną specustawę, która pozwoli na większą redukcję ich populacji.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także wystąpienia dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie i działalności izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników. Prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił sektor rolno-żywnościowy w rozwoju gospodarczym Polski – znaczenie i wyzwania, dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawiła organizacje rolnicze w Polsce i ich wpływ na politykę rolną, dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw. Z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie omówiła izby rolnicze w Polsce jako partnerów niedocenianych a dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprezentował na potencjalne zadania izb rolniczych w Polsce.

Źródło: KRIR.pl