Produkcja roślin GMO bez zezwolenia będzie karalna

Prowadzenie uprawy GMO, zgodnie z art. 49a projektowanej ustawy będzie wymagało utworzenia specjalnej strefy. Strefa będzie mogła być utworzona po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz opinii rady gminy, na terenie której jest planowana uprawa GMO – zakłada rządowy projekt ustawy, na którym w tym tygodniu będzie pracować komisja sejmowa.

Projekt ustawy przewiduje sankcje w przypadków niedopełnienia obowiązków w tym zakresie. Prowadzący uprawę GMO bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami i sposobami określonymi w zezwoleniu na utworzenie strefy uprawy GMO, będzie obowiązany do wniesienia na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy GMO, administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł za każdy rozpoczęty hektar uprawy GMO.

Źródło: KZP-PTCH