Szkolenie na temat eWniosku

Szkolenie na temat eWniosku

W dniu 11 stycznia br. z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się w Parzniewie szkolenie dla doradców pomagających w wypełnianiu wniosków obszarowych z zakresu obsługi aplikacji e-Wniosek. W szkoleniu uczestniczyli doradcy izbowi, w tym także kierownicy biur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej subregionu konińskiego. Wykład prowadziły pracownice Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR w Warszawie: Paulina Kiełczewska oraz Paulina Radniewska, które jednocześnie są autorkami aplikacji e-Wniosek.

Szkolenie obejmowało niestety tylko wykłady, bez warsztatów, stąd dało tylko ogólną wiedzę na temat nowego sposobu wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie. Jednak poprzez możliwość zadawania pytań autorkom aplikacji, uczestnicy uzyskali wstępną wiedzę na temat sposobu składania wniosków obszarowych w kampanii 2018 r.

Przede wszystkim wnioski muszą być złożone elektronicznie, a brak komputera i dostępu do sieci nie może być powodem złożenia wersji papierowej. W celu ułatwienia rolnikom dostępu do sieci, zostaną uruchomione w każdym biurze powiatowym ARiMR specjalne punkty, w których rolnicy uzyskają pomoc.

W terminie między 15 lutego do 14 marca właściciele małych gospodarstw – nie podlegający obowiązkowi zazielenia, zamiast wniosku obszarowego mogą złożyć oświadczenia, że dane podane we wniosku obszarowego z 2017 roku nie uległy zmianie. Tego sposobu jednak wykładowczynie nie zalecały, gdyż w sytuacji jeśli dane MKO (poprzedni PEG) uległy zmianie, to automatycznie powielone zostaną błędy z poprzedniego wniosku.

Aby złożyć wniosek, konieczne będzie zalogowanie się do systemu. Rolnicy, którzy posiadają login i kod dostępu do aplikacji eWniosek (aplikacja działająca w latach 2015-2017) będą mogli zalogować się do aplikacji eWniosek Plus. Rolnicy nie posiadający loginu i kodu dostępu przy pierwszym logowaniu do aplikacji eWniosek Plus, muszą podać trzy dane weryfikacyjne tj.:

numer identyfikacyjny,
kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów).
Wskazane jest także podanie adresu e-mail, na który będą przekazywane powiadomienia. ARiMR zaleca utworzenie konta zarówno dla rolnika, jak i doradcy przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

Dla rolników, którzy złożyli wnioski w roku 2017, niezależnie od tego czy wniosek został złożony elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji eWniosek, czy w formie papierowej, w roku 2018 w aplikacji eWniosek Plus dane zostaną przygotowane na podstawie danych z wniosku z 2017 roku.

Wnioskowania o płatności będą generowane zgodnie z danymi spersonalizowanymi na podstawie kampanii 2017 (personalizowane są wnioskowania o wszystkie płatności poza płatnością do bydła). Działki referencyjne generowane będą na podstawie działek referencyjnych z kampanii 2017 roku. Na podstawie wyrysowanych przez rolnika w kampanii 2017 geometrii działek rolnych w eWniosku Plus zostaną utworzone geometrie upraw, które dodatkowo będą ograniczone automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO.

W aplikacji eWniosek Plus dostępne będą dwa tryby wypełniania wniosku: tryb uproszczony oraz tryb pełny.

Tryb uproszczony będzie dostępny dla:

rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw,
rolników, dla których suma gruntów ornych z działek referencyjnych spersonalizowanych na podstawie kampanii 2017 wynosi poniżej 10 ha.
dodatkowo rolnik nie ubiega się o płatności PRS, PRSK, RE i/lub płatności zalesieniowe.
Tryb pełny będzie dostępny dla:

rolników, którzy wybrali opcję edycji danych w ramach trybu uproszczonego,
rolników, którzy nie spełnili kryterium trybu uproszczonego (wnioski, w których suma gruntów ornych z działek referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie kampanii 2017 wynosi powyżej 10 ha.
rolników, którzy po raz pierwszy składają wniosek o płatności.
KRIR zapowiada, że po opublikowaniu aplikacji, co ma nastąpić po 15 lutego br., zorganizowane zostanie kolejne szkolenie dla doradców izbowych. O wszelkich nowościach w zakresie eWniosku będziemy Państwa na bieżąco informować.

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza 
http://www.wir.org.pl/