Umowa o pracę - podstawowe informacje

Czym tak właściwie jest umowa?

Pomimo, że wszędzie słyszymy o umowach, firmy oferują nam różne usługi właśnie na podstawie umowy, to warto wiedzieć czym ona właściwie jest.
Umowa czy też kontrakt – w prawie cywilnym jest to porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich prawa i obowiązki względem siebie.
Warto o tym pamiętać, iż wszystkie umowy są conajmiej dwustronnymi czynnościami prawnymi.


Podstawowe informacje

Umowa o pracę to czynność polegająca na zobowiązaniu się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, pod jego nadzorem oraz w miejscu przez niego wyznaczonym, jak również zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Przeważnie umowa o pracę zostaje zawarta na piśmie, jednak inny sposób nawiązania współpracy według prawa również jest wiążący.


Co zawiera umowa o pracę?

Umowa o pracę zawiera następujące informację :

• dane stron (pracownika i pracodawcy)
• rodzaj umowy
• datę zawarcia
• warunki płacy
• warunki pracy
• rodzaj pracy
 

Rodzaje umów o pracę

Możemy wyróżnić trzy rodzaje umów ze względu na czas trwania:

• umowa na czas nieokreślony
• umowa na czas określony
• umowa na czas wykonywania pracy

Każda z wyżej wymienionych rodzajów może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny do 3 miesięcy. Umowę na okres próbny podpisuje się w celu sprawdzenia, weryfikacji pracownika do pracy.
 

Rozwiązanie umowy o pracę

Zawartą umowę o pracę możemy rozwiązać na kilka sposobów:

• na mocy porozumienia stron - czyli za zgodą pracownika i pracodawcy. W taki sposób można rozwiązać wszystkie umowy o pracę i uniknąć okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest ustalany przez obie strony na dogodnych warunkach.
• za wypowiedzeniem - każda ze stron może za wypowiedzeniem rozwiązać umowę, jednak wiąże się to z okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może różnić się ze względu na rodzaj rozwiązywanej umowy.
• bez wypowiedzenia - każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez drugą stronę obowiązków na niej ciążących. Pracownik również może skorzystać z tego sposobu jeśli orzeczenie lekarskie, które posiada stwierdza, że wykonywana praca ma negatywny wpływ na jego zdrowie.
• z upływem czasu na który została zawarta
• z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta


Wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o pracę wygasa w przypadkach śmierci pracownika lub pracodawcy, nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania oraz braku zgłoszenia powrotu pracownika do pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy.