Ustalono budżet przeznaczony na program scaleń gruntów w Polsce


Polskie rolnictwo w dalszym ciągu charakteryzuje się dużą ilością gruntów, które są nadmiernie rozproszone.

Poprawa struktury obszarowej gospodarstw jest jednym z działań, które jest niezbędne, aby zachować i poprawić wzrost konkurencyjności polskiego sektora rolnego. Między innymi dlatego, jednym z celów polskiego rolnictwa jest opracowanie programu, który obejmowałby scalanie gruntów.

Proces scalania gruntów rolnych polega na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, które charakteryzują się innym ukształtowaniem niż pierwotne i prowadzi do zmniejszenia ilości małych i rozdrobnionych działek w gospodarstwach.

Celem procesu scalania jest poprawa wyników ekonomicznych gospodarstw oraz ich restrukturyzacja i modernizacja. 

Szacuje się, że w Polsce jest jeszcze około 3 milionów użytków rolnych nadmiernie rozdrobnionych i rozproszonych, które wymagają scalenia. Czynnikiem, który dodatkowo pogłębia problem, jest rozwój infrastruktury drogowej, w efekcie czego właściciele gruntów ponoszą spore straty.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że całkowity budżet przeznaczony na proces scalania gruntów został podwojony i wyniesie 1,2 miliarda złotych.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na ten typ operacji odbyły się w Samorządach Województw w pierwszej połowie 2016 roku, ale w związku ze zwiększeniem budżetu przeznaczonego na ten cel, planowane jest ogłoszenie kolejnych naborów.
Pomoc w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowalnych można było otrzymać na wykonanie prac scaleniowych, na zagospodarowanie poscaleniowe oraz na koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

W województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym  maksymalnie wynosi 800 euro, natomiast dla prac poscaleniowych 2000 euro.

W pozostałych województwach wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym  maksymalnie wynosi 650 euro i 1900 euro na wykonanie prac poscaleniowych.

Źródło: ARiMR