W Ministerstwie omawiano zmiany i działanie PROW 2014-2020

W minionym tygodniu odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Posiedzenie poprzedziło spotkanie roczne z przedstawicielami Komisji Europejskiej, na którym omówiono postępy we wdrożeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował pakiet zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczących między innymi:

- zwiększenia limitu pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, jak również wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), który będzie mógł otrzymać wsparcie 
do 100 000 zł.;
- rozszerzenia katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie na wniosek w typach operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw;
- uruchomienia nowego poddziałania leśnego: Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Poddziałanie to realizowane będzie w lasach prywatnych, poprzez inwestycje zwiększające różnorodność biologiczną tj.: dywersyfikację struktury leśnej oraz składu gatunkowego istniejących drzewostanów w wieku 11-60 lat, jak również zakładanie remiz o dużym znaczeniu biocenotycznym. Działania te będą miały na celu podniesienie stabilności ekologicznej lasu.
Pakiet proponowanych zmian po akceptacji Komisji Europejskiej zostanie wdrożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na zakończenie obrad wiceminister złożył podziękowania członkom i zastępcom członków Komitetu Monitorującego za aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: MRiRW