Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Gospodarka przestrzenna I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Numer telefonu: 81 445 66 22

Adres email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Opis kierunku

Na kierunku gospodarka przestrzenna studenci poznają sposoby racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa.  Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. 


Rekrutacja

Absolwenci mogą rekrutować się na studia za pomocą systemu IRK. Dzięki osobistemu kontu mogą złożyć aplikację i sprawdzać wyniki postępowania rekrutacyjnego. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- laureaci i finaliści olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.
 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka.

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: język obcy nowożytny (poziom podstawowy 1.3, poziom rozszerzony 2.0), jeden przedmiot do wyboru (poziom podstawowy 2.0, poziom rozszerzony 4.0)

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku gospodarka przestrzenna albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych .


Profil absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą szukać pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jednostkach administracji rządowej oraz agencjach Unii Europejskiej, w firmach konsultingowych i doradczych oraz w innych firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy